Children’s Hospital of Philadelphia – Fluoroscopy

Untitled

VKI Image: Morning Melody©

Size: (4) 2′ x 4′